Select Page
Bibashi Butsu Daiosho Shiki Butsu Daiosho Bishafu Butsu Daiosho Kuruson Butsu Daiosho Kunagonmuni Butsu Daiosho Kashō Butsu Daiosho Shakamuni Butsu Daiosho Makakashō Daiosho Ananda Daiosho Shonawashu Daiosho Ubakikuta Daiosho Daitaka Daiosho Mishaka Daiosho Vashumitsu Daiosho Butsudanandai Daiosho Fudamītta Daiosho Barishiba Daiosho Funayasha Daiosho Anabotei Daiosho Kabimara Daiosho Nagyaharajuna Daiosho Kanadaiba Daiosho Ragorata Daiosho Sōgyanandai Daiosho Kayashata Daiosho Kumorata Daiosho Shayata Daiosho Vashubanzu Daiosho Manura Daiosho Kakurokuna Daiosho Shishibodai Daiosho Bashashita Daiosho Funyomītta Daiosho Hannyatara Daiosho Bodaidaruma Daiosho Taiso Eka Daiosho Kanchi Sōsan Daiosho Dai-I Dōshīn Daiosho Daiman Konin Daiosho Daikan Enō Daiosho Seigen Gyōshi Daiosho Sekitō Kisen Daiosho Yakusan Igen Daiosho Ungan Donjō Daiosho Tōzan Ryōkai Daiosho Ungo Dōyō Daiosho Dōan Dōhi Daiosho Dōan Kanshi Daiosho Ryozan Enkan Daiosho Taiyō Kyōgen Daiosho Tōsu Gisei Daiosho Fuyō Dōkai Daiosho Tanka Shijun Daiosho Chōro Seiryō Daiosho Tendō Sōgaku Daiosho Secchō Chikan Daiosho Tendo Nyojō Daiosho Eihei Dōgen Daiosho Koun Ejō Daiosho Tettsū Gikai Daiosho Keizan Jōkin Daiosho Gasan Jōseki Daiosho Taigen Sōshin Daiosho Baizan Mompon Daiosho Jōchū Tengin Daiosho Shingan Dōkū Daiosho Sensō Esai Daiosho Iyoku Chōyū Daiosho Mugai Keigon Daiosho Nenshitsu Yokaku Daiosho Sessō Hōseki Daiosho Taiei Zeshō Daiosho Nampo Gentaku Daiosho Zōden Yokō Daiosho Tenyū Sōen Daiosho Kenʼan Junsa Daiosho Chōkoku Koen Daiosho Senshū Donkō Daiosho Fuden Gentotsu Daiosho Daishun Kanʼyu Daiosho Tenrin Kanshū Daiosho Sessan Tetsuzen Daiosho Fuzan Shunki Daiosho Jissan Mokuin Daiosho Sengan Bonryū Daiosho Daiki Kyōkan Daiosho Enjō Gikan Daiosho Shōun Hōzui Daiosho Shizan Tokuchu Daiosho Nansō Shinshu Daiosho Kankai Tokuon Daiosho Kosen Baidō Daiosho Gyakushitsu Sojun Daiosho Butsumon Sogaku Daiosho Gyokujun So-on Daiosho Shōgaku Shunryū Daiosho.

Note: These are names of the traditional Zen lineage of Dharma Transmission Ancestors from Shakyamuni Buddha (and the Buddhas before Buddha), from India through Bodhidharma into China, to Dogen in Japan, and up to Suzuki Roshi in America; given with the traditionally chanted Sino-Japanese pronunciations.